ประวัติความเป็นมาและสภาพปัจจุบัน


เดิมการบริการคอมพิวเตอร์เป็นการดำเนินงานของศูนย์คอมพิวเตอร์ หน่วยงานหนึ่งของวิทยาลัยครูเทพสตรี ตั้งอยู่ที่ อาคาร 3 ชั้น 2 โดยมีภาระหน้าที่ให้บริการคอมพิวเตอร์เพื่อการบริหาร และสนับสนุนการฝึกอบรมทักษะ ด้านคอมพิวเตอร์แก่บุคลากรภายใน นักศึกษาและบุคคลภายนอก

ต่อมาวิทยาลัยครูเทพสตรีได้รับการจัดตั้งเป็นสถาบันราชภัฏเทพสตรี โดยงานบริการคอมพิวเตอร์ยังคงดำเนินงานโดยศูนย์คอมพิวเตอร์เช่นเดิมตั้งอยู่ที่ อาคาร 3 ชั้น 1 ห้อง 107 จนกระทั่งมีการเปลี่ยนแปลงจากสถาบันราชภัฏเทพสตรีมาเป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีมหาวิทยาลัยฯ มีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของมหาวิทยาลัยฯใหม่โดย ศูนย์คอมพิวเตอร์ได้ถูกปิดตัวลงเพื่อให้เกิดความเหมาะสมกับ การบริหารงบประมาณ โดยงานบริการคอมพิวเตอร์ปรับไปเป็นหน่วยงานหนึ่งที่สังกัดอยู่ในกองแผนงาน สำนักงาน อธิการบดี ตั้งอยู่ที่ อาคาร 16 ชั้น 5 ห้อง 16/501 โดยมีภาระหน้าที่ให้บริการคอมพิวเตอร์และโครงข่ายของ มหาวิทยาลัยฯเพื่อการบริหารต่อมาได้ขยายการให้บริการคลอบคลุมด้านการศึกษาให้แก่นักศึกษา และบุคลากร ของมหาวิทยาลัย

ในปี พ.ศ.2542 ทบวงมหาวิทยาลัยได้จัดทั้งระบบ UNINET ขึ้นมา เพื่อให้บริการด้านสารสนเทศของ มหาวิทยาลัยของรัฐ ท าให้มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีสามารถเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตด้วยความเร็ว 512Kbps. นอกจากนี้ยังได้ท าการวางระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ด้วยเส้นใยแก้วนำแสงพร้อมอุปกรณ์สื่อสารระบบ ATM เชื่อมต่ออาคารต่างๆ ในมหาวิทยาลัยฯ

เพื่อให้บริการที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นแก่บุคลากรในมหาวิทยาลัยฯ เพื่อให้มหาวิทยาลัยมีหน่วยงานที่มีภารกิจที่ชัดเจนสนับสนุนการสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมใหม่ๆ ในการ พัฒนา การเรียนการสอนสู่ความเป็นเลิศทางการบริหารรวมทั้งด้านวิชาการและเพื่อก้าวสู่การเป็นสังคมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยฯ จึงเห็นสมควรบูรณาการทรัพยากรบุคคล อุปกรณ์ เครื่องมือ และเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องทั้งหมดมา จัดตั้งเป็นศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา เพื่อด าเนินการสนับสนุนการด าเนินการของมหาวิทยาลัยให้เกิด ประสิทธิผล และด าเนินงานให้บรรลุตามเป้าหมาย โดยใช้บุคลากรและเครื่องมือที่มีอยู่อย่างมีประสิทธิภาพ

ในปี พ.ศ. 2555 มหาวิทยาลัยจึงได้เสนอขออนุมัติโครงการจัดตั้งศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษาเพื่อเป็นหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยจากสภามหาวิทยาลัย และได้รับการอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2555 เพื่อทำหน้าที่ให้บริการด้านสารสนเทศเพื่อการบริหารสนับสนุนด้านการเรียนการสอน การพัฒนาค้นคว้าและฝึกอบรมและฝึกอบรมด้านซอฟแวร์

พัฒนาค้นคว้าและฝึกฝนด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยี การศึกษา ควบคุมดูแลระบบโสตทัศนูปกรณ์ส่วนกลาง และควบคุมดูแลระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ของมหาวิทยาลัย โดยมีอาจารย์ พันธุล มินวงษ์ เป็นผู้อำนวยการศูนย์ฯ และ อาจารย์ สวิชญา ศรีไพรเป็นรองผู้อำนวยการศูนย์ สถาน ที่ตั้ง อาคาร 16 ชั้น 6 ห้อง 16/602

ปัจจุบันศูนย์ฯ มีห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ จำนวน 3 ห้อง มีเครื่องคอมพิวเตอร์รวมจำนวนทั้งสิ้น จำนวน 160 เครื่อง และได้ทำการปรับปรุงเครือข่ายคอมพิวเตอร์เชื่อมต่อไปยังหน่วยงานต่างๆ ในมหาวิทยาลัย ด้วยระบบ Gigabit และ ระบบ WIFI ทำให้สามารถเครือข่ายคอมพิวเตอร์ได้ทั่วถึงทุกหน่วยงานและครอบคลุมทุกพื้นที่ในมหาวิทยาลัยฯ นอกจากนั้นศูนย์นวัตกรรมฯ ยังจัดเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อรองรับการเรียนการสอน การอบรม และการ ให้บริการอินเตอร์เน็ต แก่นักศึกษา บุคลากรของมหาวิทยาลัย และบุคคลภายนอกไว้อย่างพอเพียงด้วย